مقدار پارچه مورد نیاز برای چادر دانشجویی :
۵ متر پارچه چادری با عرض ۱۱۵سانتی متر

روش برش چادر دانشجویی :
چادر را مانند چادر ساده برش و دوخت کنید .
۱ به ۲ = دولای بسته پشت چادر

مجددا چادر را از خط تا در ۱/۲ پایین تا کنید .

۱ به ۳ = اندازه از فرق سر تا مچ دست + ۵ تا ۱۰ سانتی متر
۴ به ۵ = ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر هر چه این مقدار بیشتر باشد از گشادی پای چادر کم می شود . چادر را در این قسمت قیچی کنید .
۳ به ۶ = ۱۸ تا ۲۰ سانتی متر ( محل عبور دست )

مراحل دوخت :
۱- یک تای چادر را باز کنید .

۲- خط ۵ به ۶ را در هر طرف چادر بدوزید .

۳- خط ۳ به ۶ ( محل عبور دست ) می باشد . با نوار یا گیپور های متری تزیین نمایید .